Algemene voorwaarden bij verhuur

Artikel 1   Definities
Vakantiebaron, Drachten.
Kamer van Koophandel nummer: 67162657

Verhuurder: Eigenaar van de camper die door Vakantiebaron wordt aangeboden.

Artikel 2   Algemeen

1. Een huurovereenkomst wordt gesloten tussen huurder en verhuurder. Vakantiebaron zorgt
uitsluitend voor de bemiddeling, behalve als Vakantiebaron de eigenaar is van de camper.
2. Doormiddel van betaling 1e
termijnbedrag gaat de huurder akkoord met deze algemene
voorwaarden.

Artikel 3  Offertes, prijzen, waarborgsom en betaling

1. Als een camper is gehuurd door meerdere personen, zijn alle huurders aansprakelijk.
2. De waarborgsom zal binnen 10 werkdagen na inname van de camper worden terugbetaald,
verminderd met eventuele kosten en/of schade. Ingeval van schade kan de terugbetaling
langer duren.

Artikel 4   Annulering

1. Annulering door de huurder dient per aangetekende brief, of e-mail met ontvangstbevestiging
te geschieden.
2. Bij annulering is de huurder het volgende verschuldigd aan Vakantiebaron:
Administratiekosten €75,00
• 20% van de huursom tot 10 weken voor begin van de huurperiode
• 50% van de huursom tot 6 weken voor het begin van de huurperiode
• 90% van de huursom binnen 6 weken voor het begin van de huurperiode
3. Het eerder terug brengen van de camper zal nooit tot vermindering van de huursom leiden.
4. Als, door welke oorzaak dan ook, de verhuurder niet instaat is om de camper aan de huurder
beschikbaar te stellen, dan heeft de verhuurder het recht om binnen 24 uur een soortgelijke
camper aan te bieden. Ook kan de verhuurder de huurovereenkomst zonder tussen komst van
een rechter ontbinden.
5. Als de verhuurder niet instaat is een vervangende camper te regelen heeft de huurder alleen
recht op vergoeding van de totale huursom. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op claims
of gederfde schade/kosten.

Artikel 5   Verplichting verhuurder en/of Vakantiebaron

1. Verhuurder of Vakantiebaron zorgt ervoor dat de camper op de afgesproken vertrekdatum is
gecontroleerd op schoonmaak, bandenspanning, verlichting, oliepeil, documenten en volle
brandstoftank.
2. De verhuurder heeft voor de camper een WA en Volledig-Casco (allrisk) verzekering afgesloten
alsmede een pechhulpverzekering.

Artikel 6   Gebruik van de camper

1. De huurder gaat zorgvuldig met de camper om en zorgt ervoor dat deze alleen wordt gebruikt
zoals dat door de fabrikant en verhuurder is bedoeld.
2. Het is verboden de camper dusdanig te gebruiken dat er schade aan de camper kan ontstaan
of de belangen van de verhuurder kunnen worden geschaad.
3. Het is niet toegestaan om met de camper op wintersport te gaan, huisdieren in de camper te
laten en te roken in de camper, behalve wanneer dit is afgesproken.
4. Alle vloeistoffen (o.a. motorolie en koelvloeistof) en de bandenspanning worden door de
huurder op het vereiste niveau gehouden.
5. Het gebruik van biodiesel is niet toegestaan.
6. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van de camper verbonden kosten (bijv.
tolgelden en de kosten voor brandstof, boetes, lekke banden, reiniging en parkeren) voor de
rekening van huurder.
7. Iedere bestuurder van de camper moet minimaal 24 jaar oud zijn, drie jaar in bezit zijn van een
geschikt rijbewijs en een kopie rijbewijs moet bij Vakantiebaron in bezit zijn.
8. De camper mag uitsluitend worden gebruikt in de, op de groene kaart vermelde landen.
9. De camper wordt alleen aan huurders meegegeven als deze een origineel paspoort of
identiteitskaart overhandigen.
10. Kinderen mogen niet de ramen en de horren bedienen.

Artikel 7   Retournering

1. De camper dient in oorspronkelijke staat bij de verhuurder terug te bezorgd worden.
2. Huurder zorgt bij terugkomst voor een volle brandstoftank en AdBlue, een lege afvalwatertank
en een schone toiletcassette.
3. Huurder zorgt ervoor dat de camper van binnen en buiten schoon ingeleverd wordt, behalve
wanneer vooraf iets anders is afgesproken. Als de huurder zich niet aan punt 2 en 3 houdt,
kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.
3
4. Terugbrengen van de camper op een andere tijd dan afgesproken kan alleen in overleg met
Vakantiebaron.
5. Als de camper niet op tijd terug is, heeft de verhuurder het recht de camper onmiddellijk terug
te nemen. Voor het te laat terug brengen wordt € 250,- per dag in rekening gebracht. Een deel
van de dag geldt als volledige dag.

Artikel 8   Aansprakelijkheid huurder

1. Bij het ophalen van de camper wordt een beschrijving opgesteld van eventuele schades.
2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de camper die is ontstaan tijdens de huurperiode,
inclusief hagelschade en natuurgeweld met een maximum van 1000,- per gebeurtenis.
3. Het eigen risico is €1000,- per schadegeval/gebeurtenis, behalve wanneer:
• De schade is ontstaan doordat er iets heeft plaatsgevonden in strijd met deze algemene
voorwaarden;
• Schade ontstaan door bevriezing;
• De schade is ontstaan door vermissing van de camper waarbij de huurder niet alle
sleutels en/of de bediening van de alarminstallatie aan de verhuurder kan
overhandigen.
In deze gevallen zal de gehele schade verhaald worden aan de verhuurder, ook als deze boven
de 1000 euro ligt.
4. Als de schade volledig kan worden verhaald op een derde partij, dan geldt er voor de huurder
geen eigen risico.
5. Bij schade of technisch mankement zijn de kosten van repatriëring van de camper voor
rekening van de verhuurder, behalve wanneer er iets heeft plaats gevonden in strijd met punt
3 van dit artikel.

Artikel 9   Schade, kosten en herstellingen

1. Als er schade is ontstaan of dreigt te ontstaan, dan dient de huurder;
• Verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis van te stellen en de instructies van
de verhuurder op te volgen en eventueel de politie ter plaatse te waarschuwen.
• De kampeerauto niet achter te laten zonder deze behoorlijk tegen het risico van
beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
• Verhuurder alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van
schadevergoeding van derden of ten verweer tegen aanspraken van derden.
2. In geval van schade of defecten aan de camper, mag niet meer worden gebruikt als kan leiden
tot verergering van schade/defect, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
3. Alle reparaties aan de camper mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend
garagebedrijf, bij voorkeur een dealer van het merk van het autogedeelte. Alle reparaties van
het campergedeelte mogen alleen uitgevoerd worden door vakkundige personen.
Noodzakelijke reparaties aan de camper tot € 100,- kunnen zonder toestemming van de
verhuurder worden uitgevoerd. Reparaties boven een bedrag van € 100,- mogen uitsluitend
worden uitgevoerd met toestemming van de verhuurder.
4. Reparatiekosten zullen aan de huurder worden vergoed als de verhuurder de originele nota
en de vervangende onderdelen heeft ontvangen. Als de kosten buitensporig hoog zijn, dan
worden de kosten vergoed op basis van het gangbare prijspeil in Nederland.
5. Indien de camper bij pech tijdens de huurperiode niet tijdig gerepareerd kan worden zijn de
voorwaarden van de hulpdienst van kracht.

Artikel 10   Restbepalingen

1. Vakantiebaron adviseert de huurder nadrukkelijk om een geschikte reisverzekering af te stuiten.
2. Verhuurder heeft het recht om deze huurovereenkomst direct te beëindigen en de camper
weer terug te nemen als de huurder de verplichtingen in de huurovereenkomst of algemene
voorwaarden niet nakomt. Dit kan zonder ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst, de
huurder dient hier volledig aan mee te werken.
3. Vakantiebaron/ verhuurder is nooit aansprakelijk voor: indirecte schade, gevolgschade,
immateriële schade, bedrijfs- en/of milieuschade waaronder begrepen omzet- en winstderving,
geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, door overheid opgelegde
sancties, gedane investeringen ect.
4. In dien de auto van de huurder bij of op het terrein van de verhuurder wordt geparkeerd
gedurende de huurperiode, is dat altijd op eigen risico.

Artikel 11   Toepasselijk recht

1. Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Bij een geschil doen verhuurder en huurder er alles aan om tot een oplossing te komen voordat
een rechter ingeschakeld wordt.
Artikel 12 Geldigheid voorwaarden
1. De versie van algemene voorwaarden die gold op het moment van het aangaan van de
overeenkomt, is van toepassing.
2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.


12-05-2022
Janssenlaan 2, 9207 JD Drachten
Telefoon: 0512 30 32 39/ Mobiel: 06 254 367 66
E-mail: info@vakantiebaron.nl

Telefoon

0512-30 32 39
06-254 367 66
06-288 785 43

Email

info@vakantiebaron.nl

Adres

Janssenlaan 2
9207 JD Drachten

Algemene voorwaarden

AVG verantwoording